Cetirizine Alvogen

(áður Cetirizin-ratiopharm 10 mg filmuhúðaðar töflur)

Filmuhúðuð tafla | 10 mg

Íkomuleið:

Til inntöku

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

R06AE07 - Cetirizinum

Markaðsleyfishafi:

Alvogen ehf.

Heildsala:

Parlogis ehf.

Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins í lausasölu sbr. ofangreindar pakkningar merktar (L). Mest 100 stk. handa einstaklingi.

Upplýsingar um Cetirizine Alvogen og við hverju það er notað

Virka efnið í Cetirizine Alvogen er cetirizin tvíhýdróklóríð.

Cetirizine Alvogen 10 mg er ofnæmislyf.

Cetirizine Alvogen er ætlað fullorðnum og börnum 6 ára og eldri;

 • til að draga úr einkennum í nefi og augum vegna árstíðabundins eða stöðugs ofnæmiskvefs.
 • til að draga úr einkennum ofsakláða.

Áður en byrjað er að nota Cetirizine Alvogen

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Cetirizine Alvogen er notað.

Ef þú ert sjúklingur með skerta nýrnastarfsemi. Hafðu samráð við lækni sem metur hvort þú þarft að fá minni skammt.

Ef þú átt í erfiðleikum með að losa þvag (eins og vandamál tengd laskaðri mænu eða vandamál tengd blöðruhálskirtli eða þvagblöðru), leitaðu þá ráða hjá lækninum.

Ef þú ert með flogaveiki eða átt á hættu að fá krampa. Fáðu ráðleggingar hjá lækninum.

Ekki hafa fundist neinar klínískt mikilvægar milliverkanir á milli áfengis og cetirizins í ráðlögðum skömmtum (miðað við 0,5 prómill áfengismagn í blóði sem er samsvarandi einu glasi af víni). Hins vegar eru engin gögn til hvað varðar öryggi þegar stærri skammtar af cetirizini og áfengi eru notaðir saman. Því er mælt með, eins og fyrir önnur andhistamín lyf, að forðast að taka cetirizin ásamt áfengi.

Ef þú þarft að fara í ofnæmishúðpróf þarft þú að hætta töku lyfsins þremur dögum áður.

Ekki má nota Cetirizine Alvogen

 • ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm (alvarlega nýrnabilun með kreatínín úthreinsun minni en 10 ml/mín.).
 • ef um er að ræða ofnæmi fyrir cetirizin tvíhýdróklóríði, eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins, eða fyrir hýdroxýzíni eða piperazínafleiðum (náskyld virk efni annarra lyfja).

Notkun annarra lyfja samhliða Cetirizine Alvogen

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Notkun Cetirizine Alvogen með mat eða drykk

Fæðuneysla hefur ekki markverð áhrif á frásog cetirizins.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum áður en lyfið er notað.

 • Meðganga: Forðast skal notkun Cetirizine Alvogen hjá þunguðum konum. Þó þunguð kona taki lyfið af slysni ætti það ekki að hafa áhrif á fóstrið. Engu að síður á einungis að gefa lyfið ef það er nauðsynlegt og einungis að læknisráði.
 • Brjóstagjöf: Cetirizin skilst út í brjóstamjólk. Ekki er hægt að útiloka hættu á aukaverkunum hjá börnum á brjósti. Því átt þú ekki að nota Cetirizine Alvogen á meðan þú ert með barn á brjósti nema þú hafir haft samband við lækni.

Akstur og notkn véla

Klínískar rannsóknir hafa ekki sýnt fram á að Cetirizine Alvogen, í ráðlögðum skammti, dragi úr eftirtekt, árvekni eða hæfni til að stjórna ökutæki.

Ef þú ætlar að aka, taka þátt í athöfnum sem geta verið hættulegar eða stjórna vélum ættir þú ekki að taka stærri skammta en mælt er með. Þú ættir einnig að fylgjast vel með eigin viðbrögðum við lyfinu. Hjá næmum einstaklingum getur samhliða notkun áfengis eða annarra efna, sem hafa slævandi áhrif á miðtaugakerfið, dregið meira úr eftirtekt og viðbragðsflýti en venjulega.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Cetirizine Alvogen inniheldur mjólkursykur (laktósa)

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

Cetirizine Alvogen inniheldur natríum

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverjum skammti, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

Hvernig nota á Cetirizine Alvogen

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Gleypa þarf töflurnar með glasi af vökva.

Töflunni má skipta í jafna skammta.

Ráðlagður skammtur

 • Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára: Ráðlagður skammtur er 10 mg, ein tafla, á dag.
  Fyrir börn getur verið til hentugri kostur en þetta lyf. Leitaðu upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.
 • Börn 6 til 12 ára: Ráðlagður skammtur er 5 mg, hálf tafla, tvisvar á dag.
  Fyrir börn getur verið til hentugri kostur en þetta lyf. Leitaðu upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.
 • Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi: Mælt er með að sjúklingar með miðlungi mikið skerta nýrnastarfsemi taki 5 mg einu sinni á dag Ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm, vinsamlegast hafðu þá samband við lækninn eða lyfjafræðing sem mun breyta skammtinum í samræmi við það.
  Ef barn er með nýrnasjúkdóm, vinsamlega hafðu þá samband við lækninn eða lyfjafræðing sem mun breyta skammtinum í samræmi við þörf barnsins.
  Ef þér finnst áhrif Cetirizine Alvogen vera of lítil eða of mikil skaltu hafa samband við lækni.

Lengd meðferðar

Lengd meðferðar fer eftir gerð og þróun einkenna. Leitaðu upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið tekinn, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Ef þú telur þig hafa tekið of stóran skammt af Cetirizine Alvogen skaltu láta lækni vita. Hann ákveður hvort eitthvað þarf að gera og hvað.

Eftir of stóran skammt geta aukaverkanir, sem lýst er hér aftar, komið sterkar fram. Aukaverkanir sem tilkynnt hefur verið um eru rugl, niðurgangur, svimi, þreyta, höfuðverkur, lasleiki, ljósopsstækkun, kláði, óróleiki, slævandi áhrif, syfja, mók, of hraður hjartsláttur, skjálfti og þvagteppa.

Ef gleymist að taka Cetirizine Alvogen

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka.

Ef hætt er að nota Cetirizine Alvogen

Í mjög sjaldgæfum tilfellum getur kláði í húð og/eða ofsakláði komið aftur ef þú hættir að taka Cetirizine Alvogen.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð