Dolorin

Tafla | 500 mg

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til inntöku

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

N02BE01 - Paracetamolum

Markaðsleyfishafi:

Williams & Halls ehf

Heildsala:

Parlogis ehf.

Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins í lausasölu sbr. ofangreindar pakkningar merktar (L). Mest 30 stk. handa einstaklingi.

Upplýsingar um Dolorin og við hverju það er notað

Virka efnið í Dolorin er paracetamól, sem er þekkt fyrir verkjastillandi og hitalækkandi verkun sína. Auk þess að vera verkjastillandi og hitalækkandi þá hefur það eftirfarandi eiginleika: Það hefur ekki áhrif á slímhúð magans, því geta þeir sem hafa meltingarfæratruflanir notað lyfið. Það hefur ekki áhrif á blóðstorknunarferlið þegar það er tekið í ráðlögðum meðferðarskömmtum, og má því nota það samhliða segavarnarlyfjum. Hinsvegar, hefur paracetamól, í meðferðarskömmtum, enga bólgueyðandiverkun eða áhrif á gigtareinkenni öfugt við salisýlöt.

Dolorin er til meðferðar við vægum til miðlungi miklum verkjum, hálsbólgu (að frátalinni eitlabólgu), og vægum til miðlungi miklum höfuðverk.

Dolorin er einnig til meðferðar við hita sem varir í 3 daga eða skemur, og sem einkennameðferð við kvefi og flensu.

Áður en byrjað er að nota Dolorin

Verið getur að læknir hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Dolorin er notað.

Nota skal Dolorin með varúð við eftirfarandi aðstæður:

 • sjúklingar með alvarlega vanstarfsemi í lifur eða nýrum og bráða lifrarbólgu
 • sjúklingar sem nota lyf sem eru ensímvirkjar og/eða hafa áhrif á lifrarstarfsemi
 • sjúklingar með sögu um áfengissýki (alkahólisma) og þeir sem venjulega drekka 3 eða fleiri
 • áfenga drykki á dag
 • sjúklingar með blóðleysi, hjarta- eða lungnasjúkdóma (varast skal langtímameðferð í slíkum
 • tilvikum)
 • Sjúklingar með langvarandi vannæringu (vegna lítils forða af glútatíóni) og með vökvaskort

Dolorin skal ekki notað með öðrum lyfjum sem innihalda paracetamól, t.d. lausasölulyfjum sem notuð eru við verk, flensueinkennum, hita o.s.frv.

Ekki er æskilegt að nota töflur vegna hættu á köfnun hjá börnum yngri en 12 ára. Nota á önnur hentugri lyfjaform (mixtúra og stílar) fyrir þennan aldurshóp og hjá fullorðnum sem eiga erfitt með að kyngja.

Töflur henta ekki börnum sem vega minna en 30 kg.

Vegna þess að miklir og langvinnir verkir kunna að þarfnast læknisfræðilegs mats og meðferðar þá skulu fullorðnir ekki nota þetta lyf í lengri tíma en 10 daga og börn ekki lengur en í 5 daga þegar lyfið er notað til sjálfsmeðferðar við verk, nema að læknir hafi ávísað því á annan hátt.

Þetta lyf skal ekki notað til sjálfsmeðferðar við háum hita (hiti hærri en 39°C), við hita sem varir lengur en í 3 daga, eða við þrálátum hita vegna þess að slík tilvik kunna að þarfnast læknisfræðilegs mats og meðferðar, nema að læknir hafi ávísað lyfinu.

Ekki má nota Dolorin

 • ef um er að ræða ofnæmi fyrir paracetamóli, eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins
 • ef um er að ræða alvarlegan lifrarsjúkdóm

Notkun annarra lyfja samhliða Dolorin

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Áður en þú notar Dolorin skaltu hafa samband við lækninn ef þú notar eftirfarandi lyf:

 • blóðþynnandi lyf, eins of warfarín
 • lyf við flogaveiki
 • sýklalyf eins og rifampicín og klóramfeníkól
 • lyf eins og salisýlöt og önnur bólgueyðandi lyf (NSAID) sem notuð eru til að meðhöndla bólgu og verk
 • lyf við HIV-sýkingum, eins og AZT (zídóvúdín)
 • flucloxacillin (sýklalyf), vegna mikillar hættu á afbrigðileika í blóði og blóðvökva (blóðsýringu
  með miklum anjónamun (high anion gap metabolic acidosis)) sem krefst bráðameðferðar og getur sérstaklega komið fram ef nýrnastarfsemi er verulega skert, við sýklasótt (þegar bakteríur og eiturefni þeirra eru í blóðrásinni sem leiðir til líffæraskaða), vannæringu, langvinna drykkjusýki og ef notaðir eru hámarksdagskammtar af parasetamóli

Ef þú notar kólestýramín (lyf til að minnka blóðfitu) skaltu láta líða að minnsta kosti 1 klst. eftir að það lyf er notað þar til þú notar Dolorin.

Notkun Dolorin með mat, drykk eða áfengi

Neysla áfengis (fleiri en 3 áfengir drykkir á dag) eykur eiturverkanir paracetamóls í lifur.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Eins og gildir um önnur lyf, þá skaltu ráðfæra þig við lækninn áður en þú notar paracetamól ef þú ert þunguð eða með barn á brjósti.

Fyrirliggjandi eru faraldsfræðilegar og klíniskar niðurstöður um öryggi paracetamóls á meðgöngu.

Dolorin má nota á meðgöngu ef nauðsyn krefur. Þú skalt nota minnsta mögulega skammt sem minnkar verk og/eða hita og nota það í eins skamman tíma og hægt er. Leitaðu ráða hjá lækninum ef verkur og/eða hiti minnkar ekki eða ef þú þarft að taka lyfið oftar.

Ekki hefur komið fram nein áhætta fyrir börn á brjósti eða börn sem hafa verið á brjósti í rannsóknum á mönnum.

Akstur og notkun véla

Dolorin hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni.

Hvernig nota á Dolorin

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Aðeins til upplýsinga, og ef læknir hefur ekki mælt fyrir með öðrum hætti, þá má gefa Dolorin á eftirfarandi hátt:

 • Börn yngri en 12 ára: Ekki er æskilegt að nota töflur vegna hættu á köfnun. Nota á önnur hentugri lyfjaform fyrir þennan aldurshóp (mixtúra eða stílar).
 • Börn sem eru léttari en 30 kg: Ekki er æskilegt að nota töflur.
 • Fullorðnir, aldraðir og börn eldri en 12 ára: 1-2 töflur allt að 4 sinnum á dag á 4 til 6 klst. fresti.

Töflurnar má gleypa heilar eða uppleystar í vatni.

Ekki taka hærri skammt en 8 töflur á sólarhring (4 g).
Varúð: ekki nota meira en ráðlagðan dagskammt.

Tími milli skammta skal vera að lágmarki 4-6 klst.

Það getur þurft að minnka skammta eða lengja tímabil milli skammta hjá þeim sem hafa skerta nýrna- eða lifrarstarfsemi.

Ef notaður er stærri skammtur af Dolorin en mælt er fyrir um

Paracetamól er lyf sem getur valdið alvarlegum lifrarskaða ef það er tekið í stórum skömmtum.
Því geta komið fram alvarleg tilfelli sem jafnvel geta leitt til dauða ef teknir eru óhóflega stórir skammtar af lyfinu.

Þó hafa fá tilvik um eiturverkanir í lifur verið skráð hjá fullorðnum og unglingum eftir inntöku skammta sem eru 10 g eða lægri. Líklegt er að lifrarskemmdir komi fram hjá fullorðnum sem taka paracetamól í skömmtum sem eru 10 g eða hærri. Dauðsföll eru mjög sjaldgæf (færri en 3-4% ómeðhöndlaðra tilvika) í ofskömmtunum undir 15 g. Eiturverkanir í lifur hafa ekki komið fram við bráða ofskammta lægri en 150 mg/kg hjá börnum.

Á fyrstu 24 klst. eru fyrstu sjáanlegu einkennin eftir ofskömmtun á paracetamóli sem hugsanlega hefur eiturverkun í lifur: fölvi, ógleði, uppköst, lystarleysi og kviðverkir.

Meðferð við ofskömmtun

Við ofskömmtun paracetamóls er grundvallaratriði að meðferð sé veitt tafarlaust. Fara skal með sjúklinga á bráðamóttöku spítala tafarlaust jafnvel þó að ekki verði vart neinna einkenna í byrjun.
Sjúklingurinn mun fá viðeigandi meðferð og stuðningsmeðferð eftir því hversu mikil eitrunin er.

Ef gleymist að nota Dolorin

Vegna þess að þörfin fyrir að nota þetta lyf er vegna verkja eða hita þá er ólíklegt að þú gleymir að taka lyfið. Ef það samt gerist þá skaltu ekki tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Ef stutt er í næsta skammt þá skaltu bíða og taka venjulega skammtinn á venjulegum tíma og halda meðferðinni áfram samkvæmt venju.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð