Kolsuspension

Mixtúra, dreifa | 150 mg/ml

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til inntöku

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

A07BA01 - Lyfjakol

Markaðsleyfishafi:

Circius Pharma AB

Umboðsmaður:

Vistor hf.

Heildsala:

Distica hf.

Upplýsingar um Kolsuspension og við hverju það er notað

Kolsuspension inniheldur lyfjakol. Lyfjakol binda mörg efni sem eru hættuleg líkamanum, t.d. eiturefni, lyf og bakteríueitur og koma þar með í veg fyrir að þau berist út í líkamann. Lyfið er virkt gegn bráðum eitrunum og yfirvofandi eitrunum.

Áður en byrjað er að nota Kolsuspension

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Kolsuspension verkar ekki við eitrunum af völdum basa og sýru.

Leitið ráða hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum áður en Kolsuspension er notað.

Ekki má nota Kolsuspension:

 • ef um er að ræða ofnæmi fyrir lyfjakolum eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins

Notkun annarra lyfja samhliða Kolsuspension

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Lyfjakol geta dregið úr verkun annarra lyfja sem tekin eru inn samhliða. Því skal taka Kolsuspension og önnur lyf inn með að minnsta kosti 2 klst. millibili.

Meðganga og brjóstagjöf

Ekki er vitað um neina áhættu við notkun á meðgöngu.

Ekki er vitað um nein áhrif á brjóstmylkinga.

Akstur og notkun véla

Kolsuspension hefur engin eða óveruleg áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Kolsuspension inniheldur

 • 0,2 vol% etanól (alkóhól), þ.e.a.s. allt að 0,17 g í hverjum skammti fyrir fullorðna, sem
  samsvarar 4,3 ml af bjór eða 1,8 ml af léttvíni. Er skaðlegt fyrir einstaklinga með áfengissýki.
  Vekja skal athygli á því hjá þunguðum konum og konum með barn á brjósti, börnum og
  einstaklingum sem eru í mikilli áhættu, svo sem sjúklingum með lifrarsjúkdóma eða
  flogaveiki.
 • sorbitól (E420) sem er sykurtegund. Ef þú þolir ekki ákveðnar sykurtegundir skaltu hafa
  samband við lækninn áður en þú tekur þetta lyf. Getur haft væg hægðalosandi áhrif.
  Hitaeiningamagn: 2,6 kcal/g af sorbitóli.
 • própýlparahýdroxýbenzóat (E216) sem getur valdið ofnæmisviðbrögðum (e.t.v. síðkomnum)
 • metýlparahýdroxýbenzóat (E218) sem getur valdið ofnæmisviðbrögðum (e.t.v. síðkomnum)

Hvernig á að nota Kolsuspension

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í þessum fylgiseðli eða eins og læknirinn, lyfjafræðingur eða hjúkrunarfræðingurinn hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum, lyfjafræðingi eða hjúkrunarfræðingnum.

Ráðlagður skammtur

Við bráðar eitranir og yfirvofandi eitranir:

 • Við bráðar eitranir skal gefa lyfjakol eins fljótt og unnt er eftir inntöku eitraða efnisins, helst innan 5-10 mínútna. Skammturinn fer eftir því hve mikið talið er að tekið hafi verið inn af eitrinu. Til að tryggja nægilegt aðsog á þyngdahlutfallið á milli eiturs og lyfjakola að vera 1:10. 15 ml af Kolsuspension innihalda 2,25 g af lyfjakolum.

Leiðbeiningar um skömmtun:

 • Börn: U.þ.b. 70 ml (samsvarar ¾ af flösku af Kolsuspension) eins fljótt og mögulegt er eftir inntöku eitraða efnisins.
  Fullorðnir: U.þ.b. 150 ml (samsvarar 1½ flösku af Kolsuspension) eins fljótt og mögulegt er eftir inntöku eitraða efnisins.

Ef flaskan er hrist áður en lyfið er tekin inn þá verður mixtúran ekki eins þykk.

Við eitranir skal alltaf hafa samband við lækni eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222).

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð