Nicotinell Spearmint

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til notkunar út í kinn

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

N07BA01 - Nicotinum

Markaðsleyfishafi:

Haleon Denmark ApS

Umboðsmaður:

Artasan ehf.

Heildsala:

Distica hf.

Upplýsingar um Nicotinell Spearmint og við hverju það er notað

Nicotinell Spearmint tilheyrir flokki lyfja sem notaður er sem hjálpartæki þegar reykingum er hætt.

Nicotinell Spearmint lyfjatyggigúmmí inniheldur virka efnið nikótín. Þegar þú tyggur tyggigúmmíið losnar nikótínið hægt og frásogast í gegnum slímhúðina í munninum. Lyfið er notað til að draga úr nikótínþörf og fráhvarfseinkennum nikótíns hjá einstaklingum sem eru háðir nikótíni. Þannig getur það:

 • Auðveldað reykingafólki sem vill hætta að reykja að hætta eða
 • Auðveldað reykingafólki, sem ekki getur eða er tregt til að hætta að reykja, að draga úr reykingum.

Ráðgjöf og stuðningur við sjúkling eykur líkur á árangri.

Nicotinell Spearmint er ætlað þeim sem reykja og eru 18 ára og eldri.

Áður en byrjað er að nota Nicotinell Spearmint

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknisins og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum áður en Nicotinell Spearmint er notað ef þú:

 • ert með hjartavandamál eins og t.d. hefur nýlega fengið hjartaáfall, ert með hjartsláttartruflanir, hjartabilun eða brjóstverk (hjartaöng, þ.m.t. Prinzmetal hjartaöng). Ef þú finnur fyrir auknum hjartavandamálum meðan á notkun lyfsins stendur skaltu draga úr eða hætta notkun þess.
 • hefur fengið heilablóðfall.
 • ert með of háan blóðþrýsting.
 • ert með blóðrásarvandamál.
 • ert með sykursýki. Þú skalt fylgjast með blóðsykurgildunum oftar en venjulega þegar þú byrjar að nota nikótíntyggigúmmí. Þörf þín fyrir insúlín eða önnur lyf getur breyst.
 • ert með ofvirkan skjaldkirtil (skjaldvakaóhóf).
 • ert með ofvirkar nýrnahettur (krómfíklaæxli).
 • ert með skerta nýrna- og/eða lifrarstarfsemi
 • ert með vélindabólgu, bólgu í munni eða hálsi, magabólgu eða magasár.
 • hefur verið með flogaveiki (krampa).

Ekki er víst að þú megir nota Nicotinell Spearmint ef þú ert með einhverja ofangreinda sjúkdóma.

Einstaklingar sem eiga við vandamál í liðamótum kjálkabeins að stríða eða eru með gervitennur geta átt í erfiðleikum með að tyggja tyggigúmmí. Þeim er því ráðlagt að nota önnur lyfjaform nikótínlyfja. Þegar Nicotinell Spearmint tyggigúmmí er tuggið getur það losað tannfyllingar og tannígræðslur.

Þú mátt ekki reykja samhliða notkun Nicotinell Spearmint þar sem þú getur fengið það mikið magn af nikótíni í líkamann að þú verður veik/-ur.

Ekki má nota Nicotinell Spearmint

 • ef um er að ræða ofnæmi fyrir nikótíni eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins.
 • ef þú reykir ekki.

Börn og unglingar

Unglingar á aldrinum 12-17 ára eiga ekki að nota Nicotinell án samráðs við heilbrigðisstarfsmann. Venjulegur skammtur fyrir fullorðna getur valdið alvarlegri eitrun eða jafnvel verið banvænn hjá ungum börnum. Þess vegna er mikilvægt að geyma Nicotinell Spearmint þar sem börn hvorki ná til né sjá. Börn yngri en 12 ára eiga ekki að nota Nicotinell Spearmint.

Notkun annarra lyfja samhliða Nicotinell Spearmint

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Engar upplýsingar liggja fyrir um verkun Nicotinell Spearmint lyfjatyggigúmmís þegar það er notað samhliða öðrum lyfjum. En verkun sumra lyfja getur breyst ef þú hættir að reykja. Það á einkum við ef þú notar lyf sem innihalda:

 • teófýllín (lyf notað til að meðhöndla astma)
 • takrín (lyf notað til að meðhöndla Alzheimers sjúkdóm)
 • olanzapín og clozapín (lyf notuð til að meðhöndla geðklofa)

Notkun Nicotinell Spearmint með mat eða drykk

Þú skalt forðast að drekka súra drykki, eins og t.d. kaffi og svaladrykki, allt að 15 mínútum fyrir notkun lyfjatyggigúmmísins, þar sem þessir drykkir geta dregið úr upptöku nikótíns úr munni. Ekki borða eða drekka á meðan þú ert með tyggigúmmí í munninum.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

 • Meðganga: Mjög mikilvægt er að hætta reykingum á meðgöngu þar sem þær geta dregið úr vexti barnsins. Þær geta einnig leitt til fyrirburafæðinga og jafnvel andvana fæðinga. Best er að hætta reykingum án þess að nota lyf sem innihalda nikótín. Ef þú getur það ekki á eingöngu að nota Nicotinell Spearmint í samráði við heilbrigðisstarfsmann.
 • Brjóstagjöf: Forðast skal notkun Nicotinell Spearmint meðan á brjóstagjöf stendur þar sem nikótín berst í brjóstamjólk og getur haft áhrif á barnið. Ef heilbrigðisstarfsmaður hefur ráðlagt þér að nota Nicotinelle Spearmint meðan á brjóstagjöf stendur skal tyggja tyggigúmmíið rétt eftir brjóstagjöf og ekki nota lyfið tveimur klst. fyrir brjóstagjöf.
 • Frjósemi: Reykingar auka líkur á ófrjósemi hjá konum og körlum. Áhrif nikótíns á frjósemi eru ekki þekkt.

Akstur og notkun véla

Nicotinell Spearmint lyfjatyggigúmmí hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs eða notkunar véla. Þú skalt þó hafa í huga að reykbindindi getur valdið atferlisbreytingum.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Nicotinell Spearmint inniheldur sorbitól, bútýlhýdroxýtólúen og natríum

Nicotinell Spearmint lyfjatyggigúmmí inniheldur sorbitól. Sorbitól breytist í frúktósa. Þeir sem hafa fengið þær upplýsingar hjá lækni að þeir séu með óþol fyrir ákveðnum sykrum eða hafa fengið greininguna arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæfur erfðagalli þar sem einstaklingur getur ekki brotið niður frúktósa, skulu ræða við lækninn áður en lyfið er notað.

Hvert tyggigúmmí inniheldur 0,1 g af sorbitóli sem þýðir að hvert stykki gefur 0,02 g frúktósa. Fjöldi hitaeininga í hverju 2 mg lyfjatyggigúmmíi er 1,0 kkal og í 4 mg lyfjatyggigúmmíi 0,9 kkal. Nicotinell Spearmint lyfjatyggigúmmí inniheldur bútýlhýdroxýtólúen (E321) sem getur valdið staðbundinni ertingu í munnslímhúð.

Lyfið inniheldur minna en 1 mmól (23 mg) af natríum í hverju tyggigúmmíi, þ.e.a.s. er sem næst natríumlaust.

Hvernig nota á Nicotinell Spearmint

Notið lyfið alltaf eins og lýst er í fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Viðeigandi styrkur fer eftir því hversu háð/-ur þú ert reykingum.
Þú skalt nota Nicotinell Spearmint 4 mg lyfjatyggigúmmí ef

 • Þú ert reykingamanneskja með mikla nikótínþörf
 • Ef þér hefur ekki tekist að hætta að reykja með notkun 2 mg lyfjatyggigúmmís

Annars skaltu nota Nicotinell Spearmint 2 mg.

Í fylgiseðli má sjá töflu sem getur hjálpað þér að finna viðeigandi styrkleika fyrir þig.

Ef þú færð aukaverkanir við notkun stærri skammtsins (4 mg lyfjatyggigúmmí), skaltu íhuga minni skammt (2 mg lyfjatyggigúmmí) í staðinn.

Mikilvægt er að tyggja lyfjatyggigúmmíið rétt til að forðast óþægindi (t.d. hiksta eða brjóstsviða).

Leiðbeiningar fyrir notkun:

Tyggigúmmíinu má ekki kyngja.

 1. Tyggið hægt þar til finnst sterkt bragð
 2. Látið tyggigúmmíið hvíla á milli kinnar og tannholds
 3. Tyggið aftur þegar bragðið dofnar
 4. Endurtakið í u.þ.b. 30 mínútur.

Forðist að drekka kaffi, súra drykki og gosdrykki í 15 mínútur áður en Nicotinell Spearmint

tyggigúmmí er tuggið vegna þess að drykkirnir minnka frásog nikótíns. Ekki borða eða drekka með tyggigúmmí í munninum.

Ráðlagður skammtur

 • Fullorðnir eldri en 18 ára: Notaðu tyggigúmmíið þegar þú finnur fyrir reykingaþörf. Í upphafi meðferðar skaltu venjulega nota eitt tyggigúmmí á 1-2 klst. fresti. Í flestum tilfellum nægir að nota 8-12 tyggigúmmí á sólarhring, óháð hvaða styrkleika þú notar. Þú mátt ekki nota fleiri en 24 Nicotinell Spearmint 2 mg lyfjatyggigúmmí eða meira en 15 Nicotinell Spearmint 4 mg lyfjatyggigúmmí á sólarhring. Ekki nota meira en 1 tyggigúmmí á klukkustund.

  Þegar hætta á reykingum
  Það er einstaklingsbundið hversu lengi meðferðin varir. Í flestum tilfellum varir meðferðin í minnst 3 mánuði. Eftir 3 mánuði skal draga úr fjölda nikótíntyggigúmmía smám saman. Meðferð skal hætt þegar neyslan er komin niður í 1-2 lyfjatyggigúmmí á sólarhring.
  Nicotinell Spearmint tyggigúmmí skal ekki nota lengur en í 12 mánuði án samráðs við heilbrigðisstarfsmann.
  Ráðgjöf og stuðningur getur auðveldað fólki að hætta að reykja.

  Þegar dregið er úr reykingum
  Nicotinell Spearmint er notað milli reykinga til að lengja reyklaus tímabil og þannig draga úr reykingum eins og mögulegt er. Ef þú hefur ekki dregið úr fjölda sígaretta á sólarhring eftir 6 vikur skaltu leita faglegrar ráðgjafar. Hætta skal reykingum um leið og reykingamanneskjan er reiðubúin til þess, þó ekki síðar en eftir 6 mánaða meðferð. Leita skal faglegrar ráðgjafar ef ekki hefur tekist að hætta reykingum eftir 9 mánaða meðferð.
  Ráðgjöf og stuðningur getur auðveldað fólki að hætta að reykja.

Ef tekinn er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið, skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða Eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Hafðu pakkninguna meðferðis.

Ef þú notar of mörg lyfjatyggigúmmí getur þú fengið sömu einkenni og af of miklum reykingum.

Einkenni ofskömmtunar eru: þróttleysi, föl húð, svitamyndun, aukin munnvatnsmyndun, sviðatilfinning í koki, ógleði, uppköst, niðurgangur, kviðverkir, truflanir á heyrn og sjón, höfuðverkur, hraður hjartsláttur eða aðrar hjartsláttartruflanir, mæði, sundl, skjálfti og ruglástand.

Ef ofskömmtun er mikil getur þessum einkennum fylgt örmögnun, lágþrýstingur, blóðrásarbilun, dá, öndunarerfiðleikar og krampar.

Hættu að nota tyggigúmmíið og leitaðu til læknis eða sjúkrahúss strax til að meta áhættu og til að fá ráðgjöf ef þú hefur tekið stærri skammt en mælt er fyrir um eða ef barn hefur tekið lyfið fyrir slysni.

Ef grunur leikur á eitrun hjá barni skal hafa strax samband við lækni. Jafnvel lítið magn af nikótíni er hættulegt og hugsanlega lífshættulegt börnum og getur leitt til alvarlegra einkenna eða dauða.

Ef gleymist að nota Nicotinell Spearmint

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð