Panodil Hot

Mixtúruduft, lausn | 500 mg

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til inntöku

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

N02BE01 - Paracetamolum

Markaðsleyfishafi:

Haleon Denmark ApS

Umboðsmaður:

Artasan ehf.

Heildsala:

Distica hf.

Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins í lausasölu sbr. pakkningar merktar L. Mest 30 stk. handa einstaklingi.

Upplýsingar um Panodil Hot og við hverju það er notað

Panodil Hot er verkjastillandi og hitalækkandi lyf.

Nota má Panodil Hot við vægum verkjum, til dæmis við höfuðverk, tíðaverk, tannverk, vöðva- og liðverkjum og til lækkunar sótthita t.d. við kvef og inflúensu.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 3 daga.

Áður en byrjað er að nota Panodil Hot

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í fylgiseðlinum. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Panodil Hot inniheldur parasetamól.

Ekki má nota Panodil Hot

 • ef um er að ræða ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins.
 • ef um er að ræða mikið skerta lifrarstarfsemi.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Panodil Hot er notað ef

 • þú ert með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
 • næringarástand þitt er slæmt, t.d. ef þú ert of létt(ur), vegna vannæringar eða vegna misnotkunar á áfengi. Þú skalt jafnvel ekki nota Panodil Hot eða hugsanlega nota minni skammt þar sem annars gæti það skaðað lifrina
 • þú ert með alvarlega sýkingu

Ef þú ert með alvarlega sýkingu, næringarástand þitt er slæmt, þú ert alltof létt(ur) eða misnotar áfengi getur það aukið hættuna á efnaskiptablóðsýringu. Einkenni efnaskiptablóðsýringar eru meðal annars:

 • djúpur, hraður og erfiður andardráttur
 • ógleði og uppköst
 • lystarleysi

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef þú færð einhver þessara einkenna samtímis.

Vakin er athygli á eftirfarandi

 • Ekki nota fleiri Panodil Hot töflur en ráðlagt er þar sem það getur leitt til alvarlegra lifrarskemmda
 • Ef notaður er stærri skammtur en er ráðlagður getur komið fram lífshættuleg eitrun. Ef grunur er um ofskömmtun skal strax leitað til læknis
 • Ef annað lyf sem einnig inniheldur parasetamól er notað samtímis er hætta á ofskömmtun
 • Ef þú ert með háan hita, einkenni annarrar sýkingar eða ef einkennin vara lengur en í 3 sólarhringa skaltu hafa samband við lækni
 • Ef þú notar samtímis ýmis önnur verkjastillandi lyf í langan tíma getur það leitt til nýrnaskaða og hættu á nýrnabilun
 • Ef þú notar Panodil Hot í langan tíma við höfuðverk getur höfuðverkurinn orðið verri og tíðari. Hafðu samband við lækninn ef þú færð höfuðverkjaköst oftar eða daglega

Notkun annarra lyfja samhliða Panodil Hot

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Hafðu samband við lækninn ef þú notar:

 • lyf við flogaveiki (t.d. phenytóín og carbamazepín)
 • lyf við þvagsýrugigt (próbenecíð). Nauðsynlegt getur verið að breyta skammti
 • blóðþynnandi lyf (t.d. warfarín). Þú getur fengið blæðingar ef þú tekur Panodil Hot reglulega í lengri tíma

Ef þú notar lyf við hækkaðri blóðfitu (kólestýramín) skaltu nota Panodil Hot að minnsta kosti 1 klst. fyrir eða 4-6 klst. eftir að það lyf er notað. Ráðlagt er að ræða þetta við lækni.

Notkun Panodil Hot með mat eða drykk

Nota má Panodil Hot með mat en það er ekki nauðsynlegt.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

 • Meðganga: Panodil Hot má nota á meðgöngu ef nauðsyn krefur. Þú skalt nota minnsta mögulega kammt sem minnkar verk og/eða hita og nota það í eins skamman tíma og hægt er. Leitaðu ráða hjá lækni ef verkur og/eða hiti minnkar ekki eða ef þú þarft að taka lyfið oftar.
 • Brjóstagjöf: Nota má Panodil Hot meðan á brjóstagjöf stendur.

Akstur og notkun véla

Panodil Hot hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Panodil Hot inniheldur aspartam, natríum, litarefni og sakkarósa

Panodil Hot inniheldur aspartam (E951) sem breytist í fenýlalanín. Það getur verið skaðlegt fyrir sjúklinga með fenýlketónmigu (PKU).

Panodil Hot inniheldur 118 mg af natríum (aðalefnið í matarsalti) í hverjum skammtapoka. Þetta jafngildir 5,9% af ráðlögðum heildardagskammti af neyslu natríums úr fæðu hjá fullorðnum. Þeir sem þurfa 3 eða fleiri skammtabréf af Panodil Hot á sólarhring til lengri tíma eiga að ráðfæra sig við lækninn eða lyfjafræðing, sérstaklega ef þeim hefur verið ráðlagt að fylgja saltskertu (natríumskertu) mataræði. Gæta skal varúðar ef um hjartasjúkdóm er að ræða.

Panodil Hot inniheldur litarefnin E110, E122 og E151 sem geta valdið ofnæmisviðbrögðum.

Panodil Hot inniheldur sakkarósa. Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

Hvernig nota á Panodil Hot

Notið lyfið alltaf eins og lýst er í fylgiseðlinum eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Aldrei skal taka meira af Panodil Hot en tiltekið er í skammtaleiðbeiningunum. Þú skalt taka lægsta mögulega skammt sem þörf er á í eins skamman tíma og mögulegt er. Ekki má nota meira en hámarksskammt á sólarhring.

Duftið á að leysa upp í sjóðandi vatni og drekka hæfilega heitt.

Ráðlagður skammtur

 • Fullorðnir (einnig aldraðir) og börn 15 ára og eldri:

  2 skammtapokar 3-4 sinnum á sólarhring
  Þó aldrei fleiri en 8 skammtapokar (4.000 mg) á sólarhring
  Í einstaka tilvikum getur 1 skammtapoki 3-4 sinnum á sólarhring verið nægjanlegt

  Það skulu að minnsta kosti líða 4 klst. á milli hvers skammts.
 • Börn yngri en 15 ára:

  Panodil Hot má ekki gefa börnum yngri en 15 ára nema í samráði við lækni.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543-2222). Hafið umbúðirnar meðferðis.

Stærri skammtur af Panodil Hot en ráðlagður er er hættulegur og getur valdið langvarandi skaða. Hann getur eyðilagt lifrina og í sumum tilvikum einnig nýrun, briskirtilinn og beinmerg. Einkennin koma vanalega ekki fram strax heldur fyrst eftir 1-2 daga (og getur stundum seinkað í allt að 4 til 6 daga). Þó að þú finnir ekki fyrir einkennum getur verið hætta á alvarlegum lifrarskaða og það er mjög mikilvægt að þú leitir til læknis eins fljótt og mögulegt er ef grunur er um ofskömmtun (helst innan 10 klst. frá notkun).

Einkenni ofskömmtunar geta verið fölvi, ógleði, uppköst, lystarleysi, eymsli/verkir í maga, slappleiki, gula og mislitun þvags og hægða. Seinna geta húð og augu orðið gulleit. Í versta falli getur þú misst meðvitund og dáið af lifrarbilun.

Ef gleymist að taka Panodil Hot

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Halda á áfram að taka venjulega skammta.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð