Panodil Junior

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til inntöku

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

N02BE01 - Paracetamolum

Markaðsleyfishafi:

Haleon Denmark ApS

Umboðsmaður:

Artasan ehf.

Heildsala:

Distica hf.

Upplýsingar um Panodil Junior og við hverju það er notað

Panodil Junior er verkjastillandi og hitalækkandi lyf.

Nota má Panodil Junior við vægum verkjum, til dæmis við höfuðverk, tíðaverk, tannverk, vöðva- og liðverkjum og til lækkunar sótthita t.d. við kvef og inflúensu.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir 3 daga.

Áður en byrjað er að nota Panodil Junior

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í fylgiseðlinum. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Panodil Junior inniheldur parasetamól.

Ekki má nota Panodil Junior

 • ef um er að ræða ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins
 • ef um er að ræða mikið skerta lifrarstarfsemi

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Panodil Junior er notað ef

 • barnið er með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi
 • næringarástand barnsins er slæmt, t.d. ef það er of létt. Þú skalt jafnvel ekki nota Panodil Junior eða hugsanlega nota minni skammt þar sem annars gæti það skaðað lifrina
 • barnið er með alvarlega sýkingu

Ef barnið er með alvarlega sýkingu eða næringarástand þess er slæmt eða það er alltof létt getur það aukið hættuna á efnaskiptablóðsýringu. Einkenni efnaskiptablóðsýringar eru meðal annars:

 • djúpur, hraður og erfiður andardráttur
 • ógleði og uppköst
 • lystarleysi

Hafðu tafarlaust samband við lækninn ef vart verður við einhver þessara einkenna samtímis.

Vakin er athygli á eftirfarandi

 • Ekki nota meira magn Panodil Junior en ráðlagt er þar sem það getur leitt til alvarlegra lifrarskemmda
 • Ef notaður er stærri skammtur en er ráðlagður getur komið fram lífshættuleg eitrun. Ef grunur er um ofskömmtun skal strax leitað til læknis
 • Ef annað lyf sem einnig inniheldur parasetamól er notað samtímis er hætta á ofskömmtun
 • Ef barnið er með háan hita, einkenni annarrar sýkingar eða ef einkennin vara lengur en í 3 sólarhringa skaltu hafa samband við lækni
 • Ef samtímis eru notuð ýmis önnur verkjastillandi lyf í langan tíma getur það leitt til nýrnaskaða og hættu á nýrnabilun
 • Ef Panodil Junior er notað í langan tíma við höfuðverk getur höfuðverkurinn orðið verri og tíðari. Hafðu samband við lækninn ef vart verður við höfuðverkjaköst oftar eða daglega

Notkun annarra lyfja samhliða Panodil Junior

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.
Hafðu samband við lækninn ef þú notar:

 • lyf við flogaveiki (t.d. phenytóín og carbamazepín)
 • lyf við þvagsýrugigt (próbenecíð). Nauðsynlegt getur verið að breyta skammti
 • blóðþynnandi lyf (t.d. warfarín). Blæðingarhætta getur aukist ef Panodil Junior er notað reglulega í lengri tíma

Ef lyf við hækkaðri blóðfitu (kólestýramín) er notað skaltu gefa Panodil Junior að minnsta kosti 1 klst. fyrir eða 4-6 klst. eftir að það lyf er notað. Ráðlagt er að ræða þetta við lækninn.

Notkun Panodil Junior með mat eða drykk

Nota má Panodil Junior með mat en það er ekki nauðsynlegt.

Panodil Junior inniheldur sorbitól, maltitól og parahýdroxýbensóöt

Lyfið inniheldur 150 mg sorbitóli (E420) í hverjum ml. Sorbitól breytist í frúktósa. Þeir sem hafa fengið þær upplýsingar hjá lækni að þeir (eða barnið) séu með óþol fyrir ákveðnum sykrum eða hafa fengið greininguna arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæfur erfðagalli þar sem einstaklingur getur ekki brotið niður frúktósa, skulu ræða við lækninn áður en lyfið er notað.
Sorbitól getur valdið óþægindum í meltingarfærum og haft væg hægðalosandi áhrif.

Lyfið inniheldur maltitól (E965). Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn. Lyfið getur haft væg hægðalosandi áhrif.
Hitaeiningar: 2,3 kkal/g af maltitóli.

Panodil Junior inniheldur metýl- og própýlparahýdroxýbensóat (E218 og E216). Getur valdið ofnæmisviðbrögðum (hugsanlega síðkomnum).

Hvernig nota á Panodil Junior

Notið lyfið alltaf eins og lýst er í fylgiseðlinum eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Aldrei skal taka meira af Panodil Junior en tiltekið er í skammtaleiðbeiningunum. Þú skalt taka lægsta mögulega skammt sem þörf er á í eins skamman tíma og mögulegt er. Ekki má nota meira en hámarksskammt á sólarhring.

Ráðlagður skammtur

 • Börn 2 ára og eldri: Skammtur fer eftir líkamsþyngd barnsins.
  Börn mega fá 50 mg/kg/sólarhring, skipt í 3-4 skammta.

  5 kg: 60 mg (2,5 ml) mest 4 sinnum á sólarhring
  10 kg: 120 mg (5 ml) mest 4 sinnum á sólarhring
  15 kg: 180 mg (7,5 ml) mest 4 sinnum á sólarhring
  20 kg: 240 mg (10 ml) mest 4 sinnum á sólarhring
  25 kg: 300 mg (12,5 ml) mest 4 sinnum á sólarhring
  30 kg: 360 mg (15 ml) mest 4 sinnum á sólarhring
  35 kg: 420 mg (17,5 ml) mest 4 sinnum á sólarhring
  40 kg: 480 mg (20 ml) mest 4 sinnum á sólarhring

  Það skulu að minnsta kosti líða 6 klst á milli hvers skammts.
  Hámarksmeðferðartími án þess að leita ráða hjá lækni er 3 sólarhringar.
 • Börn yngri en 2 ára: Ekki má nota Panodil Junior handa börnum undir 2 ára aldri nema að læknisráði.

Hvernig á að nota sprautuna

 1. Þrýstið stimplinum alveg inn í skammtasprautuna og stingið í flöskuhálsinn
 2. Hvolfið flöskunni og dragið stimpilinn varlega að réttum skammti. Réttur skammtur fæst þegar að breiði endi stimpilsins nemur við þann millilítrafjölda sem á að nota miðað við þyngd barnsins
 3. Snúið flöskunni aftur við í upprétta stöðu og losið skammtasprautuna úr flöskuhálsinum með því að snúa henni varlega
 4. Skrúfið tappann aftur á flöskuna með því að þrýsta honum niður og snúa þar til tappinn skrúfast þétt. Skrúfið síðan í hina áttina þar til smellur heyrist
 5. Hreinsið skammtasprautuna eftir notkun með volgu vatni og látið þorna. Ekki þarf að sótthreinsa hana

Athugið! Ekki nota skammtasprautuna ef hún hefur skemmst eða er óhrein.
Skammtasprautuna má aðeins nota með Panodil Junior.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543-2222). Hafið umbúðirnar meðferðis.

Stærri skammtur af Panodil Junior en ráðlagður er er hættulegur og getur valdið langvarandi skaða. Hann getur eyðilagt lifrina og í sumum tilvikum einnig nýrun, briskirtilinn og beinmerg. Einkennin koma vanalega ekki fram strax heldur fyrst eftir 1-2 daga (og getur stundum seinkað í allt að 4 til 6 daga). Þó að þú finnir ekki fyrir einkennum getur verið hætta á alvarlegum lifrarskaða og það er mjög mikilvægt að þú leitir til læknis eins fljótt og mögulegt er ef grunur er um ofskömmtun (helst innan 10 klst. frá notkun).

Einkenni ofskömmtunar geta verið fölvi, ógleði, uppköst, lystarleysi, eymsli/verkir í maga, slappleiki, gula og mislitun þvags og hægða. Seinna getur húð og augu orðið gulleit. Í versta falli getur þú misst meðvitund og dáið af lifrarbilun.

Ef gleymist að taka Panodil Junior

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að taka. Halda á áfram að taka venjulega skammta.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð