Paracet

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til notkunar í endaþarm

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

N02BE01 - Paracetamolum

Markaðsleyfishafi:

Karo Pharma AS

Umboðsmaður:

Alvogen ehf.

Heildsala:

Parlogis ehf.

Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins í lausasölu sbr. pakkningar merktar L. Mest 30 stk. stílar 125 mg handa einstaklingi.

Upplýsingar um Paracet og við hverju það er notað

Paracet er verkjastillandi og hitalækkandi lyf. Paracet inniheldur virka efnið parasetamól.

Paracet er notað sem skammtímameðferð

fyrir börn þyngri en 3 kg (0 mánaða) við:

 • hita, t.d. vegna kvefs eða inflúensu
 • vægum til miðlungsalvarlegum verkjum

Hafa skal samband við lækni ef um háan hita er að ræða.

Áður en byrjað er að nota Paracet

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í fylgiseðli þess. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Paracet er notað

 • ef barnið er með eða hefur verið með lifrar- eða nýrnavandamál
 • ef næringarástand barnsins er skert vegna lystarleysis eða vannæringar. Aukin áhætta er á lifrarskemmdum undir þessum kringumstæðum og ætti að nota minni skammta af lyfinu
 • við hita hjá börnum. Meðferðin skal vera skammvinn
 • við hita og verkjum af óþekktri orsök

Við langtímameðferð (>3 mánuði) þegar Paracet er notað annan hvern dag eða oftar, getur höfuðverkur komið fram eða hann versnað, sem skal ekki meðhöndla með skammtahækkun. Ef talið er að höfuðverkur stafi af Paracet skal hafa samband við lækni.

Fylgið skammtaleiðbeiningum í þessum fylgiseðli eða fyrirmælum læknis. Of stór skammtur af Paracet getur valdið alvarlegum lifrarskemmdum.

Langtímanotkun getur valdið nýrnaskemmdum

Ekki má nota Paracet

 • ef um er að ræða ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins
 • ef notandinn er með lifrarbólgu

Notkun annarra lyfja samhliða Paracet

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Önnur lyf geta haft áhrif á eða orðið fyrir áhrifum af Paracet:

 • Lyf til varnar blóðtappa eins og warfarín. Með reglulegri notkun og samfelldum skömmtum af Paracet geta áhrif blóðþynningarlyfsins aukist og þannig valdið meiri blæðingarhættu. Ræddu við lækninn þinn um skammta af Paracet ef warfarin er einnig notað
 • Lyf notuð til að meðhöndla flogaveiki eins og karbamazepín, fenóbarbital og fenýtóín
 • Rifampicin og ísóníazíð (tiltekin sýklalyf notuð til að meðhöndla berkla)
 • Probenecid, sem er notað við meðferð á þvagleka
 • Jóhannesarjurt (plöntulyf)
 • Lixisenatid notað við sykursýki
 • Lyf sem innihalda kvoða eins og kólestýramín, kólestípól og kólesevelam (lyf fyrir hækkað kólesteról í blóði) draga úr frásogi parasetamóls

Paracet má ekki nota á sama tíma og önnur verkjalyf sem einnig innihalda virka efnið parasetamól.

Láttu lækninn eða lyfjafræðing vita ef einnig er verið að nota:

 • flucloxacillín (sýklalyf), vegna mikillar hættu á afbrigðileika í blóði og blóðvökva (blóðsýringu með miklum anjónamun (high anion gap metabolic acidosis)) sem krefst bráðameðferðar og getur sérstaklega komið fram ef nýrnastarfsemi er verulega skert, við sýklasótt (þegar bakteríur og eiturefni þeirra eru í blóðrásinni sem leiðir til líffæraskaða), vannæringu og ef notaðir eru hámarksdagskammtar af parasetamóli

Hvernig nota á Paracet

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í fylgiseðli þess eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Hafðu samband við lækni

 • eftir 3 daga ef hiti eða verkur versnar eða ef hann lagast ekki
 • ef barnið þitt er mjög slappt, vill ekki borða og drekka eða hefur tapað miklum vökva vegna uppkasta og niðurgangs

Frásog parasetamóls frá endaþarmsstílum getur verið mismunandi á milli sjúklinga og er oftast verra en frásog paracetamóls frá lyfjum sem eru til inntöku, t.d. mixtúra eða munndreifitöflur. Ekki gefa stærri skammta en mælt er með. Þetta eykur hættuna á alvarlegum lifrarskemmdum. Nota skal minnsta virka skammt í eins stuttan tíma og mögulegt er til að ná stjórn á einkennum

Endaþarmsstílum skal stinga í endaþarm.

Ráðlagður skammtur

 • Ungabörn (yngri en 1 mánaðar):
  Gefið ca. 15 mg/kg líkamsþyngdar allt að 3 sinnum á sólarhring. Tími á milli skammta skal vera 8 klst.
  Hámarks sólarhringsskammtur er 60 mg/kg líkamsþyngdar.

  Til einföldunar er ráðlögðum skömmtum skipt í þyngdarflokka:
  3-6 kg (yngri en 1 mánaðar): 1 x 60 mg endaþarmsstíll allt að 3 sinnum á sólarhring.
 • Börn (eldri en 1 mánaðar):
  Gefið ca. 15 mg/kg líkamsþyngdar allt að 4 sinnum á sólarhring. Tími á milli skammta skal vera 4-6 klst.
  Hámarks sólarhringsskammtur er 75 mg/kg líkamsþyngdar.

  Til einföldunar er ráðlögðum skömmtum skipt í þyngdarflokka samkvæmt áætluðum aldri:
  4-6 kg (1-5 mánaða): 1 x 60 mg endaþarmsstíll allt að 4 sinnum á sólarhring.
  7-12 kg (5 mánaða-2 ár): 1 x 125 mg endaþarmsstíll allt að 4 sinnum á sólarhring.


Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Við ofskömmtun Paracet geta komið fram lifrarskemmdir. Skammtar hærri en 10-12 g af parasetamóli hjá fullorðnum valda verulegri hættu á alvarlegum lifrarskemmdum, sem geta verið banvænar.
Einkenni ofskömmtunar geta byrjað að koma fram eftir að liðið hefur einn og hálfur sólarhringur eða meira. Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal því ekki bíða, heldur hafa strax samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543-2222) þannig að hægt sé að gefa mótefni. Hafið samband við lækni eða lyfjafræðing varðandi aðrar upplýsingar um lyfið.

Ef gleymist að nota Paracet

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Nota skal næsta skammt á venjulegum tíma.

Ef hætt er að nota Paracet

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð