Pinex

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til notkunar í endaþarm

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

N02BE01 - Paracetamolum

Markaðsleyfishafi:

Teva B.V.

Umboðsmaður:

Teva Pharma Iceland ehf.

Heildsala:

Distica hf.

Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins í lausasölu. Mest 30 stk. handa einstaklingi.

Um Pinex og við hverju það er notað

Pinex er verkjastillandi og hitalækkandi lyf.

Þú getur notað Pinex við vægum verkjum, t.d. höfuðverk, tíðaverkjum, tannpínu, vöðva- og liðverkjum og til að lækka hita.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir 3 daga.

Áður en byrjað er að nota Pinex

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í fylgiseðlinum. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

 • Ef þú notar stærri skammt en ráðlagður er getur það valdið lífshættulegri eitrun. Ef grunur leikur á ofskömmtun skaltu samstundis leita til læknis
 • Ef þú tekur samtímis annað lyf sem inniheldur líka parasetamól, er hætta á ofskömmtun

Ekki má nota Pinex

 • ef þú ert með ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju öðru innihaldsefni Pinex
 • ef þú ert með lifrarsjúkdóm

Leitið ráða hjá lækninum áður en Pinex er notað:

 • þú hefur skerta nýrnastarfsemi
 • þú hefur skerta lifrarstarfsemi
 • næringarástand þitt er lélegt, t.d. vegna misnotkunar áfengis, lystarleysis eða vannæringar. Þú ættir e.t.v. að nota minni skammt vegna þess að annars gæti það valdið skaða á lifur
 • þú ert með háan hita, einkenni um sýkingu (t.d. hálsbólgu) eða verkirnir vara lengur en í 3 daga
 • ef þú ert með alvarlega sýkingu þar sem hún getur aukið hættuna á svokallaðri efnaskiptablóðsýringu. Einkenni efnaskiptablóðsýringar eru m.a.: djúpur, hraður, erfiður andardráttur, ógleði, uppköst og lystarleysi. Hafðu tafarlaust samband við lækni ef þú færð einhver þessara einkenna samtímis

Gæta skal varúðar við notkun Pinex

 • Ef þú notar samtímis fleiri verkjalyf í langan tíma getur það valdið nýrnaskemmdum með hættu á nýrnabilun
 • Ef þú notar Pinex í langan tíma við höfuðverk, getur höfuðverkurinn versnað og komið oftar.
  Hafðu samband við lækninn ef þú færð oft eða daglega höfuðverkjaköst
 • Láttu alltaf vita við blóð- og þvagprufur að þú notir Pinex. Það getur haft áhrif á niðurstöðurnar

Notkun annarra lyfja samhliða Pinex

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Láttu lækninn vita ef þú notar:

 • flogaveikilyf (t.d. fenýtóín og karbamazepín)
 • lyf við þvagsýrugigt (próbenesíð). Það getur þurft að breyta skömmtunum
 • blóðþynningarlyf (t.d. warfarín). Þú getur fengið blæðingar ef þú tekur Pinex reglulega og til langs tíma
 • flucloxacillín (sýklalyf), vegna mikillar hættu á afbrigðileika í blóði og blóðvökva (blóðsýringu með miklum anjónamun (high anion gap metabolic acidosis)) sem krefst bráðameðferðar og getur sérstaklega komið fram ef nýrnastarfsemi er verulega skert, við sýklasótt (þegar bakteríur og eiturefni þeirra eru í blóðrásinni sem leiðir til líffæraskaða), vannæringu, langvinna drykkjusýki og ef notaðir eru hámarksdagskammtar af parasetamóli

Gæta skal varúðar

Ef þú notar lyf við háu kólesteróli (kólestýramín) skaltu nota Pinex a.m.k. 1 klst. fyrir eða 4-6 klst. eftir hinu lyfinu. Ráðfærðu þig við lækninn.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

 • Meðganga: Pinex má nota á meðgöngu ef nauðsyn krefur. Þú skalt nota minnsta mögulega skammt sem minnkar verk og/eða hita og nota það í eins skamman tíma og hægt er. Leitaðu ráða hjá lækni ef verkur og/eða hiti minnkar ekki eða ef þú þarft að taka lyfið oftar
 • Brjóstagjöf: Þú mátt hafa barn á brjósti þó að þú notir Pinex

Akstur og notkun véla

Pinex hefur ekki áhrif á hæfni til aksturs og notkunar véla.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Pinex inniheldur sojalesitín

Lyfið inniheldur sojalesitín (sojaolíu). Ef ofnæmi er til staðar fyrir jarðhnetum eða sojabaunum skal ekki nota lyfið.

Hvernig á að nota Pinex

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Þú skalt stinga breiðari enda stílsins fyrst upp í endaþarminn.

Ráðlagður skammtur

 • Fullorðnir: Einn til tveir 500 mg endaþarmsstílar 3-4 sinnum á sólarhring. Mest átta 500 mg endaþarmsstíla (samanlagt 4.000 mg) á sólarhring
 • Börn yngri en 15 ára: Ekki má nota Pinex endaþarmsstíla fyrir börn yngri en 15 ára nema samkvæmt fyrirmælum læknis

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543-2222).
Taktu pakkninguna með.

Stærri skammtur en ráðlagður er, er hættulegur og getur valdið langvarandi skemmdum. Það getur valdið skemmdum í lifur og í sumum tilfellum einnig í nýrum, briskirtli og beinmerg. Einkennin koma ekki samstundis fram (þau koma venjulega fyrst fram eftir tvo daga). Þó að þú finnir ekki fyrir neinum einkennum, getur verið hætta á alvarlegum lifrarskemmdum. Því er mikilvægt að leita til læknis eins fljótt og hægt er ef grunur leikur á ofskömmtun (helst innan við 10 tímum frá notkun).

Einkenni ofskömmtunar geta verið ógleði, uppköst, eymsli/verkir í maga, slappleiki, gula og mislitun á þvagi og hægðum. Seinna getur komið fram gulur litur á húð og augum. Í versta falli getur þetta valdið dái og dauða vegna lifrarbilunar eftir u.þ.b. 3 sólahringa.

Ef gleymist að nota Pinex

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Halda á áfram að nota venjulegan skammt.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð