Pinex

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til inntöku

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

N02BE01 - Paracetamolum

Markaðsleyfishafi:

Teva B.V.

Umboðsmaður:

Teva Pharma Iceland ehf.

Heildsala:

Distica hf.

1000 ml er lyfseðilsskylt

Upplýsingar um Pinex og við hverju það er notað

Pinex inniheldur parasetamól sem tilheyrir flokki lyfja sem kallast verkjalyf. Pinex er notað gegn vægum til miðlungi miklum verkjum og til að lækka hita.
Pinex má nota gegn höfuðverk, tannpínu, tíðaverkjum, vöðvaverk og hita í tengslum við kvef.

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

 • Ekki má taka eða gefa barni Pinex ef þú eða barnið er með ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins
 • Ekki má taka eða gefa barni Pinex ef notandinn er með alvarlega skerðingu á lifrarstarfsemi
 • Ekki nota Pinex ef þú átt við áfengisvandamál að stríða eða ert með lifrarskemdir, nema samkvæmt ávísun frá lækni
 • Pinex skal ekki nota samhliða áfengi, þar sem það getur valdið alvarlegum lifrarskemmdum. Pinex eykur ekki áhrif áfengis

Leitið ráða hjá lækninum áður en Pinex er notað ef þú eða barnið þitt :

 • er með nýrna- eða lifrarsjúkdóm (þ.m.t. Gilberts heilkenni eða lifrarbólgu)
 • skortir vökva, er undir vigt eða er vannærð/ur t.d. vegna lystarleysis eða rangrar næringar
 • er með rauðalosblóðleysi (óeðlilegt niðurbrot rauðra blóðkorna)
 • skortir ákveðið ensím sem kallast glúkósa-6-fosfatdehýdrógenasi
 • notar önnur lyf sem vitað er að hafa áhrif á lifrina
 • notar önnur lyf sem innihalda parasetamól, þar sem það getur valdið alvarlegum lifrarskemmdum
 • er með astma og er næmt fyrir acetýlsalicýlsýru
 • er með alvarlega sýkingu, s.s. blóðsýkingu, þar sem hún getur aukið hættuna á svokallaðri efnaskiptablóðsýringu. Einkenni efnaskiptablóðsýringar eru m.a.: djúpur, hraður, erfiður andardráttur; ógleði, uppköst; lystarleysi. Hafðu tafarlaust samband við lækni ef þú færð einhver þessara einkenna samtímis

Mikil notkun verkjalyfja í langan tíma getur valdið höfuðverkjum eða gert þá verri. Þú skalt ekki auka skammtinn af verkjalyfinu, en þú ættir að ráðfæra þig við lækni.

Varnaðarorð: Inntaka hærri skammta en ráðlagðir eru eykur ekki verkjastillingu, en felur í sér hættu á alvarlegum lifrarskemmdum. Því má ekki taka meira af parasetamóli en ráðlagðan hámarksdagsskammt. Leitaðu ráða hjá lækni eða lyfjafræðingi áður en samhliða notkun annarra lyfja sem einnig innihalda parasetamól er hafin. Einkenni lifrarskemmda koma ekki fram fyrr en eftir 2 daga. Mikilvægt að leita strax til læknis ef þú tekur meira en ráðlagt er. Sjá einnig „Ef stærri skammtur af Pinex en mælt er fyrir um er tekinn“.

Ef hár hiti eða einkenni sýkingar koma fram eða ef einkennin eru enn til staðar eftir meðferð í meira en 2 daga, skalt þú leita til læknis.

Notkun annarra lyfja samhliða Pinex

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð. Þetta er sérstaklega mikilvægt ef um er að ræða:

 • klóramfenikól (gegn sýkingum), þar sem Pinex getur tafið losun þess úr líkamanum. Klóramfenikól gegn augnsýkingum og Pinex má nota á sama tíma
 • metóklópramíð eða domperidón (gegn ógleði og uppköstum) þar sem það getur hraðað virkni Pinex
 • kólestýramín (til að lækka kólesteról) og Pinex ætti að taka með minnst klst millibili
 • lyf sem hægja á magatæmingu, þar sem þau geta hægt á frásogi og dregið úr áhrifum Pinex
 • próbenecíð (gegn t.d. þvagsýrugigt). Þú gætir þurft lægri skammta af Pinex
 • segavarnarlyf (lyf sem þynna blóðið, t.d. warfarín), ef þú þarft að taka Pinex daglega í langan tíma
 • salicýlamíð (gegn hita eða vægum verkjum), þar sem það getur tafið losun Pinex úr líkamanum
 • lamótrigín (gegn flogaveiki), þar sem Pinex getur dregið úr verkun þess
 • Lyf sem hugsanlega valda lifrarskemmdum svo sem:
  - barbitúröt eða karbamazepín (gegn geðrænum kvillum og flogaveiki)
  - rífampicín (gegn bakteríusýkingum)
  - ísóníazíð (gegn berklum)
  - fenýtóín (gegn flogaveiki);
  - Jóhannesarjurt (Hypericum perforatum) (gegn þunglyndi)
 • flucloxacillín (sýklalyf), vegna mikillar hættu á afbrigðileika í blóði og blóðvökva (blóðsýringu með miklum anjónamun (high anion gap metabolic acidosis)) sem krefst bráðameðferðar og getur sérstaklega komið fram ef nýrnastarfsemi er verulega skert, við sýklasótt (þegar bakteríur og eiturefni þeirra eru í blóðrásinni sem leiðir til líffæraskaða), vannæringu, langvinna drykkjusýki og ef notaðir eru hámarksdagskammtar af parasetamóli

Pinex getur haft áhrif á niðurstöður sumra rannsókna, svo sem prófa fyrir þvagsýru og blóðsykri.

Notkun Pinex með áfengi

Forðast skal samhliða notkun Pinex og áfengis.

Meðganga og brjóstagjöf

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

 • Meðganga: Pinex má nota á meðgöngu ef nauðsyn krefur. Þú skalt nota minnsta mögulegan skammt til að draga úr verkjum og/eða hita í eins stuttan tíma og hægt er. Hafðu samband við lækninn ef ekki dregur úr verknum og/eða hitanum eða ef þú þarft að taka lyfið oftar
 • Brjóstagjöf: Nota má Pinex í ráðlögðum skömmtum samhliða brjóstagjöf

Akstur og notkun véla

Þessi kafli á ekki við um Pinex þar sem það er ætlað til notkunar hjá börnum. Ákveðnar aukaverkanir (svo sem sundl og sjóntruflanir), sem mjög sjaldan hefur verið greint frá vegna virka efnisins parasetamóls, geta hins vegar haft áhrif á hæfni sumra sjúklinga til að aka eða stjórna vélum.

Pinex inniheldur bensýlalkóhól

Lyfið inniheldur 9,6 mg af bensýlalkóhóli í 20 ml.

Bensýlalkóhól getur valdið ofnæmisviðbrögðum.

Leitaðu ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi ef þú ert barnshafandi eða með barn á brjósti eða með lifrar- eða nýrnasjúkdóm. Mikið magn bensýlalkóhóls getur safnast upp í líkamanum og valdið aukaverkunum (kallast blóðsýring).

Notið lyfið ekki lengur en í viku handa ungum börnum (yngri en 3 ára), nema að ráði læknisins eða lyfjafræðings.

Bensýlalkóhól hefur verið tengt við hættu á alvarlegum aukaverkunum þ.m.t. öndunarerfiðleikum (kallast heilkenni andkafa eða „gasping syndrome“) hjá ungum börnum. Ekki gefa nýbura (allt að 4 vikna gömlum) lyfið nema eftir ráðleggingar læknisins.

Pinex inniheldur própýlenglýkól

Lyfið inniheldur 108,8 mg af própýlenglýkóli í 20 ml.

Ef barn er yngra en 4 vikna skal ræða við lækninn eða lyfjafræðing áður en það fær lyfið, sérstaklega ef barnið fær önnur lyf sem innihalda própýlenglýkól eða etanól.

Pinex inniheldur sorbitól

Lyfið inniheldur 2,65 mg af sorbitóli í 20 ml.

Sorbitól breytist í frúktósa. Þeir sem hafa fengið þær upplýsingar hjá lækni að þeir (eða barnið) séu með óþol fyrir ákveðnum sykrum eða hafa fengið greininguna arfgengt frúktósaóþol, sem er mjög sjaldgæfur erfðagalli þar sem einstaklingur getur ekki brotið niður frúktósa, skulu ræða við lækninn áður en lyfið er notað.

Sorbitól getur valdið óþægindum í meltingarfærum og haft væg hægðalosandi áhrif.

Pinex inniheldur natríummetabísúlfít

Getur í undantekningartilvikum valdið ofnæmisviðbrögðum og berkjukrampa.

Pinex inniheldur natríum

Lyfið inniheldur 34 mg af natríum (aðalefnið í matarsalti) í 20 ml. Þetta jafngildir 1,7 % af daglegri hámarksinntöku natríums úr fæðu skv. ráðleggingum fyrir fullorðna.

Hvernig nota á Pinex

Til inntöku.

Ráðlagður skammtur

Notið lyfið alltaf eins og ráðlagt er í fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur ráðlagt. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ekki taka meira en ráðlagðan skammt. Athugið að hærri skammtar en ráðlagðir eru geta valdið mjög alvarlegum lifrarskemmdum.

 • Ráðlagður dagsskammtur af parasetamóli fyrir börn er: 10 til 15 mg/kg á 4 til 6 klst. fresti, að hámarki 4 sinnum á sólarhring. Skammtinn skal velja aðallega með hliðsjón af þyngd barnsins.
  5 - 7 kg: 2,5 ml á 4 - 6 klst. fresti að hámarki 4 sinnum á sólarhring (samtals 240 mg)
  7 - 10 kg: 3,5 ml á 4 - 6 klst. fresti að hámarki 4 sinnum á sólarhring (samtals 336 mg)
  10 - 15 kg: 5 ml á 4 - 6 klst. fresti að hámarki 4 sinnum á sólarhring (samtals 480 mg)
  15 - 20 kg: 7,5 ml á 4 - 6 klst. fresti að hámarki 4 sinnum á sólarhring (samtals 720 mg)
  20 - 25 kg: 10 ml á 4 - 6 klst. fresti að hámarki 4 sinnum á sólarhring (samtals 960 mg)
  25 - 30 kg: 12,5 ml á 4 - 6 klst. fresti að hámarki 4 sinnum á sólarhring (samtals 1,200 mg)
  30 - 40 kg: 15 ml á 4 - 6 klst. fresti að hámarki 4 sinnum á sólarhring (samtals 1,440 mg)
  yfir 40 kg: 20 ml á 4 - 6 klst. fresti að hámarki 4 sinnum á sólarhring (samtals 1,920 mg)

Pinex mixtúru, lausn má ekki nota hjá börnum yngri en 3 mánaða, nema samkvæmt ráðleggingum læknis.

Ef hár hiti eða einkenni sýkingar koma fram eða ef einkenni eru enn til staðar eftir meðferð í meira en 2 daga skalt þú leita til læknis.

Sjúklingar með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi

Hjá sjúklingum með skerta lifrar- eða nýrnastarfsemi og sjúklingum með Gilberts heilkenni skal nota Pinex með varúð. Sjúklingar með alvarlega skerðingu á lifrarstarfsemi ættu ekki að taka Pinex. Hjá sjúklingum með alvarlega skerðingu á nýrnastarfsemi þurfa að líða minnst 8 klst. á milli skammta af Pinex.

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Ef stærri skammtur af Pinex en mælt er fyrir um er tekinn

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543-2222).

Leita skal læknis án tafar ef of stór skammtur hefur verið tekinn, jafnvel þó þér líði vel, vegna hættu á síðbúnum alvarlegum lifrarskemmdum. Til að forðast hugsanlegar lifrarskemmdir er mikilvægt að læknir gefi móteitur eins fljótt og unnt er. Einkenni lifrarskemmda koma yfirleitt ekki fram fyrr en eftir nokkra daga. Einkenni ofskömmtunar geta verið m.a. ógleði, uppköst, lystarleysi, fölvi og kviðverkur, en þessi einkenni koma yfirleitt fram innan 24 klst. frá inntöku.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð