Pinex Junior

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til notkunar í endaþarm

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

N02BE01 - Paracetamolum

Markaðsleyfishafi:

Teva B.V.

Umboðsmaður:

Teva Pharma Iceland ehf.

Heildsala:

Distica hf.

Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins í lausasölu. Mest 30 stk. handa einstaklingi.

Upplýsingar um Pinex Junior og við hverju það er notað

Pinex Junior er verkjastillandi og hitalækkandi lyf.

Þú getur notað Pinex Junior við vægum verkjum, t.d. höfuðverk, tíðaverkjum, tannpínu, vöðva- og liðverkjum og til að lækka hita.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki eftir 2-3 daga.

Áður en byrjað er að nota Pinex Junior

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í fylgiseðlinum. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Varnaðarorð og varúðarreglur

 • Ef stærri skammtuur en ráðlagður er er notaður, getur það valdið lífshættulegri eitrun. Ef grunur leikur á ofskömmtun skaltu samstundis leita til læknis
 • Ef annað lyf sem inniheldur líka parasetamól er notað samtímis, er hætta á ofskömmtun

Ekki má nota Pinex Junior

 • ef barnið er með ofnæmi fyrir parasetamóli eða einhverju öðru innihaldsefni Pinex Junior
 • ef barnið er með lifrarsjúkdóm

Leitið ráða hjá lækninum áður en Pinex Junior er notað:

 • ef barnið hefur skerta nýrnastarfsemi
 • ef barnið hefur skerta lifrarstarfsemi
 • ef næringarástand barnsins er lélegt. E.t.v. ætti að nota minni skammt vegna þess að annars gæti það valdið skaða á lifur
 • ef barnið er með háan hita, einkenni um sýkingu (t.d. hálsbólgu) eða verkirnir vara lengur en í 3 daga
 • ef barnið er með alvarlega sýkingu þar sem hún getur aukið hættuna á svokallaðri efnaskiptablóðsýringu. Einkenni efnaskiptablóðsýringar eru m.a.: djúpur, hraður, erfiður andardráttur, ógleði, uppköst og lystarleysi. Hafðu tafarlaust samband við lækni ef vart verður við einhver þessara einkenna samtímis

Gæta skal varúðar við notkun Pinex Junior

 • Ef fleiri verkjalyf eru notuð samtímis í langan tíma getur það valdið nýrnaskemmdum með hættu á nýrnabilun
 • Ef Pinex Junior er notað í langan tíma við höfuðverk, getur höfuðverkurinn versnað og komið oftar. Hafðu samband við lækninn ef höfuðverkjaköst koma oft eða daglega
 • Láttu alltaf vita við blóð- og þvagprufur að Pinex Junior sé notað. Það getur haft áhrif á niðurstöðurnar
 • Ef barnið notar lyf við háu kólesteróli (kólestýramín) skal gefa Pinex Junior a.m.k. 1 klst. fyrir eða 4-6 klst. á eftir hinu lyfinu. Ráðfærðu þig við lækninn

Notkun annarra lyfja samhliða Pinex Junior

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Láttu lækninn vita ef barnið notar:

 • flogaveikilyf (t.d. fenýtóín og karbamazepín)
 • lyf við þvagsýrugigt (próbenesíð). Það getur þurft að breyta skömmtunum
 • blóðþynningarlyf (t.d. warfarín). Meiri hætta er á blæðingum ef þú tekur Pinex Junior reglulega og til langs tíma
 • flucloxacillín (sýklalyf), vegna mikillar hættu á afbrigðileika í blóði og blóðvökva (blóðsýringu með miklum anjónamun (high anion gap metabolic acidosis)) sem krefst bráðameðferðar og getur sérstaklega komið fram ef nýrnastarfsemi er verulega skert, við sýklasótt (þegar bakteríur og eiturefni þeirra eru í blóðrásinni sem leiðir til líffæraskaða), vannæringu og ef notaðir eru hámarksdagskammtar af parasetamóli

Hvernig á að nota Pinex Junior

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Þú skalt stinga breiðari enda stílsins fyrst upp í endaþarminn.

Ráðlagður skammtur

Skammturinn fer eftir þyngd barnsins.

Börn mega fá 50 mg/kg/dag skipt niður í 3-4 skammta en þó aldrei meira en 4.000 mg á sólarhring.

 • 10 kg barn má að hámarki fá 500 mg á sólarhring, þ.e. einn 125 mg endaþarmsstíl mest 4 sinnum á sólarhring

Ekki má nota Pinex Junior endaþarmsstíla fyrir börn yngri en 2 ára nema samkvæmt ráði læknis.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543-2222).
Taktu pakkninguna með.

Stærri skammtur en ráðlagður er, er hættulegur og getur valdið langvarandi skemmdum. Það getur valdið skemmdum á lifur og í sumum tilfellum einnig á nýrum, briskirtli og beinmerg.

Einkennin koma ekki samstundis fram (þau koma venjulega fyrst fram eftir tvo daga). Þó að þú finnir ekki fyrir neinum einkennum, getur verið hætta á alvarlegum lifrarskemmdum. Því er mikilvægt að leita til læknis eins fljótt og hægt er ef grunur leikur á ofskömmtun (helst innan við 10 tímum frá notkun).

Einkenni ofskömmtunar geta verið ógleði, uppköst, eymsli/verkir í maga, slappleiki, gula og mislitun á þvagi og hægðum. Seinna getur komið fram gulur litur á húð og augum. Í versta falli getur þetta valdið dái og dauða vegna lifrarbilunar eftir u.þ.b. 3 sólahringa.

Ef gleymist að nota Pinex Junior

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota. Halda á áfram að nota venjulegan skammt.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð