Strepsils Cool

(áður Strepsils med Menthol og Eucalyptus)

Munnsogstafla |

Íkomuleið:

Til notkunar í munnhol

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

R02AA03 - Dichlorobenzylalcohol

Markaðsleyfishafi:

Umboðsmaður:

Artasan ehf.

Heildsala:

Distica hf.

Upplýsingar um Strepsils Cool og við hverju það er notað

Strepsils Cool munnsogstöflur draga úr eymslum og hafa bakteríudrepandi verkun. Strepsils Cool er notað við eymslum og ertingu í hálsi hjá fullorðnum og börnum eldri en 12 ára. Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð. Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan nokkurra daga.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Strepsils Cool er notað:

  • ef þú ert með arfgengt frúktósaóþol, glúkósa-galaktósa vanfrásog eða súkrósa-ísómaltasaþurrð
  • ef þú ert með sykursýki, þar sem Strepsils Cool inniheldur 1,0 g af glúkósa og 1,4 g af súkrósa í hverri munnsogstöflu

Verið getur að læknirinn hafi ávísað lyfinu við öðrum sjúkdómi eða í öðrum skömmtum en tiltekið er í þessum fylgiseðli. Ávallt skal fylgja fyrirmælum læknis og leiðbeiningum á merkimiða frá lyfjabúð.

Ekki má nota Strepsils Cool

ef um er að ræða ofnæmi fyrir 2,4-tvíklórbensýlalkóhóli og/eða amýlmetakresóli eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins.

Notkun annarra lyfja samhliða Strepsils Cool

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

  • Meðganga: Engar eða takmarkaðar upplýsingar liggja fyrir um notkun 2,4-tvíklórbensýlalkóhóls og amýlmetakresóls. Eins og á við um öll lyf skal sýna aðgát ef lyfið er notað á meðgöngu og leita ráða hjá lækni ef nauðsyn krefur
  • Brjóstagjöf: Ekki er vitað hvort 2,4-tvíklórbensýlalkóhól, amýlmetakresól eða umbrotsefni þeirra berist í brjóstamjólk. Ekki er hægt að útiloka hættu fyrir nýbura/ungbörn
  • Frjósemi: Engar upplýsingar liggja fyrir um hvort Strepsils Cool hafi áhrif á frjósemi.

Akstur og notkun véla

Strepsils Cool hefur engin áhrif á öryggi við stjórnun véla og hæfni til aksturs.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Strepsils Cool inniheldur glúkósa og súkrósa, gæta skal varúðar

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er notað.

Strepsils Cool getur valdið tannskemmdum við langtímanotkun.

Strepsils Cool inniheldur súlfít

Getur í undantekningartilvikum valdið ofnæmisviðbrögðum og berkjukrampa.

Strepsils Cool inniheldur hveitisterkju

Lyfið inniheldur mjög lítið magn af glúteni (úr hveitisterkju). Það er talið „glútenlaust“ og mjög ólíklegt er að það valdi óþægindum hjá sjúklingum með glútenóþol. Ein munnsogstafla inniheldur ekki meira en 22,04 míkrógrömm af glúteni. Þeir sem hafa ofnæmi fyrir hveiti (ekki það sama og glútenóþol) eiga ekki taka lyfið.

Strepsils Cool inniheldur própýlenglýkól

Lyfið inniheldur 1,89 mg af própýlenglýkóli í hverri munnsogstöflu.

Strepsils Cool inniheldur ilmefni

Lyfið inniheldur ilmefni með bensýlalkóhóli, sinnamýlalkóhóli, sítrali, sítrónellóli, d-Límóneni, evgenóli og línalóli. Bensýlalkóhól, sinnamýlalkóhól, sítral, sítrónellól, d-Límónen, evgenól og línalól geta valdið ofnæmisviðbrögðum.

Hvernig nota á Strepsils Cool

Alltaf skal nota lyfið nákvæmlega eins og lýst er í fylgiseðli eða eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur mælt fyrir um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Til notkunar í munnhol. Strepsils Cool er látið leysast hægt upp í munni.

Ráðlagður skammtur

  • Fullorðnir: 1 munnsogstafla á 2-3 klst. fresti. Ekki skal nota meira en 12 munnsogstöflur á 24 klst. tímabili. Nota skal lægsta virka skammt í eins stuttan tíma og hægt er.
  • Börn eldri en 12 ára: Notkun eins og lýst er fyrir fullorðna hér að ofan.
  • Börn yngri en 12 ára: Börn yngri en 12 ára skulu ekki nota lyfið.
  • Aldraðir: Ekki er nauðsynlegt að breyta skömmtum handa öldruðum.

Ef notaður er stærri skammtur en mælt er fyrir um

Ef of stór skammtur af lyfinu hefur verið notaður, eða ef barn hefur í ógáti tekið inn lyfið skal hafa samband við lækni, sjúkrahús eða eitrunarmiðstöð (sími 543 2222). Við ofskömmtun er hætta á magaóþægindum.

Ef gleymist að nota Strepsils Cool

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð