Zensitin

Filmuhúðuð tafla | 10 mg

Virk innihaldsefni:

Íkomuleið:

Til inntöku

Flokkur:

Lyf fyrir menn

ATC-flokkur:

R06AE07 - Cetirizinum

Markaðsleyfishafi:

Williams & Halls ehf

Heildsala:

Parlogis ehf.

Heimilt er að selja takmarkað magn lyfsins í lausasölu sbr. ofangreindar pakkningar merktar (L). Mest 100 stk. handa einstaklingi

Upplýsingar um Zensitin og við hverju það er notað

Virka efnið í Zensitin er cetirizíntvíhýdróklóríð.

Zensitin er ofnæmislyf.

Zensitin er ætlað fullorðnum og börnum 6 ára og eldri við:

 • einkennum í nefi og augum vegna árstíðabundins eða stöðugs ofnæmiskvefs;
 • langvinnum ofsakláða af óþekktum orsökum.

Leitið til læknis ef sjúkdómseinkenni versna eða lagast ekki innan 14 daga.

Varnaðarorð og varúðarreglur

Leitið ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en Zensitin er notað.

Ráðfærðu þig við lækni ef þú ert með skerta nýrnastarfsemi, ef nauðsynlegt þykir munt þú fá minni skammt. Læknirinn mun ákveða nýja skammtinn.

Fáðu ráðleggingar hjá lækninum ef þú átt í erfiðleikum með að losa þvag (t.d. vandamál í mænu, í blöðruhálskirtli eða þvagblöðru).

Fáðu ráðleggingar hjá lækninum ef þú ert flogaveikisjúklingur eða átt á hættu að fá krampaflog.

Ekki hafa fundist neinar klínískt marktækar milliverkanir milli áfengis og cetirizíns í ráðlögðum skömmtum (miðað við 0,5 prómill áfengismagn í blóði, samsvarandi einu glasi af víni). Hins vegar liggja ekki fyrir neinar upplýsingar um öryggi þegar teknir eru stærri skammtar samhliða af cetirizíni og áfengi. Því er mælt með, eins og fyrir önnur andhistamínlyf, að forðast sé að neyta áfengis á sama tíma og Zensitin er notað.

Ef þú þarft að fara í ofnæmishúðpróf skaltu fá ráðleggingar hjá lækninum hvort þú átt að hætta að nota lyfið í nokkra daga fyrir prófið. Þetta lyf getur haft áhrif á niðurstöður þínar úr ofnæmisprófi.

Ekki má nota Zensitin

 • ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm (alvarlega nýrnabilun með kreatínínúthreinsun minni en 10 ml/mín).
 • ef um er að ræða ofnæmi fyrir cetirizíntvíhýdróklóríði, eða einhverju öðru innihaldsefni lyfsins, eða fyrir hýdroxýzíni eða piperazínafleiðum (náskyld virk efni annarra lyfja).

Börn

Ekki gefa börnum yngri en 6 ára þetta lyf vegna þess að lyfjaform lyfsins býður ekki upp á viðeigandi skammta.

Notkun annarra lyfja samhliða Zensitin

Látið lækninn eða lyfjafræðing vita um öll önnur lyf sem eru notuð, hafa nýlega verið notuð eða kynnu að verða notuð.

Notkun Zensitin með mat eða drykk

Fæðuneysla hefur ekki áhrif á frásog Zensitin.

Meðganga, brjóstagjöf og frjósemi

Við meðgöngu, brjóstagjöf, grun um þungun eða ef þungun er fyrirhuguð skal leita ráða hjá lækninum eða lyfjafræðingi áður en lyfið er notað.

Um Zensitin gildir, eins og um önnur lyf, að ófrískar konur eiga að forðast notkun þess. Þótt ófrísk kona taki lyfið af slysni ætti það ekki að hafa áhrif á fóstrið. Engu að síður á eingöngu að nota lyfið ef nauðsyn krefur og samkvæmt læknisráði.

Cetirizín berst í brjóstamjólk. Konur með börn á brjósti eiga því ekki að taka Zensitin nema ef því er ávísað af lækni.

Akstur og notkun véla

Klínískar rannsóknir hafa ekki sýnt fram á að Zensitin í ráðlögðum skammti dragi úr eftirtekt, árvekni eða hæfni til að stjórna ökutæki.

Þú átt að fylgjast vel með því hvernig þú bregst við lyfinu eftir að þú hefur tekið Zensitin ef þú ætlar að aka, taka þátt í athöfnum sem geta verið hættulegar eða stjórna vélum. Þú átt ekki að taka stærri skammt en mælt er með.

Hver og einn verður að leggja mat á getu sína til aksturs og starfa sem krefjast óskertrar árvekni. Eitt af því sem getur haft áhrif á slíkt er lyf, vegna verkunar sinnar eða aukaverkana. Lýsing á verkun og aukaverkunum er í öðrum köflum fylgiseðilsins. Lesið því allan fylgiseðilinn. Ef þörf er á skal ræða þetta við lækni eða lyfjafræðing.

Zensitin inniheldur mjólkursykur (laktósa)

Ef óþol fyrir sykrum hefur verið staðfest skal hafa samband við lækni áður en lyfið er tekið inn.

Hvernig nota á Zensitin

Notið lyfið alltaf eins og læknirinn eða lyfjafræðingur hefur sagt til um. Ef ekki er ljóst hvernig nota á lyfið skal leita upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.

Gleypið töflurnar með glasi af vökva.

Töflunni má skipta í tvo jafna skammta.

Ráðlagðir skammtar

 • Fullorðnir og unglingar eldri en 12 ára: Ráðlagður skammtur er 10 mg á sólarhring (ein tafla).
  Fyrir börn getur verið til hentugri kostur en þetta lyf. Leitaðu upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.
 • Börn 6 til 12 ára: Ráðlagður skammtur er 5 mg tvisvar á sólarhring (hálf tafla tvisvar á sólarhring).
  Fyrir börn getur verið til hentugri kostur en þetta lyf. Leitaðu upplýsinga hjá lækninum eða lyfjafræðingi.
 • Sjúklingar með skerta nýrnastarfsemi: Mælt er með 5 mg einu sinni á sólarhring fyrir sjúklinga með meðal skerta nýrnastarfsemi.
  Leitaðu ráða hjá lækninum ef þú ert með alvarlegan nýrnasjúkdóm, vegna þess að hugsanlega þarf að stilla skammtinn eftir þínum þörfum.
  Leitaðu ráða hjá lækninum ef barnið þitt er með nýrnasjúkdóm, vegna þess að hugsanlega þarf að stilla skammt barnsins eftir þörfum þess.

Hafðu samband við lækninn ef þér finnst áhrif Zensitin vera of væg eða of mikil.

Lengd meðferðar

Lengd meðferðar er ákvörðuð af lækninum og ræðst af gerð, lengd og ástæðum veikindanna.

Ef notaður er stærri skammtur af Zensitin en mælt er fyrir um

Hafðu samband við lækninn ef þú hefur tekið of margar töflur af Zensitin.

Læknirinn mun ákveða hvort og hvaða ráðstafana skal gripið til.

Eftir of stóran skammt geta eftirfarandi aukaverkanir komið sterkar fram. Aukaverkanir sem tilkynnt hefur verið um eru rugl, niðurgangur, sundl, þreyta, höfuðverkur, lasleiki, ljósopsstækkun, kláði, óróleiki, slævandi áhrif, syfja, hálfdvali, óeðlilega hraður hjartsláttur, skjálfti og þvagteppa.

Ef gleymist að nota Zensitin

Ekki á að tvöfalda skammt til að bæta upp skammt sem gleymst hefur að nota.

Leitið til læknisins eða lyfjafræðings ef þörf er á frekari upplýsingum um notkun lyfsins.

Fyrirvari

Hugsanlegar aukaverkanir má finna í fylgiseðli lyfsins.

Fylgiseðillinn kann að hafa verið uppfærður eftir að upplýsingarnar að ofan voru teknar saman. Í þeim tilfellum sem upplýsingarnar stangast á skal fara eftir því sem fram kemur í fylgiseðli.

Pakkningar og verð